Договор оферты

ДОГОВІР
поставки програмного забезпечення718252


м. Чернігів

20.10.2019


____________, у подальшому іменований Покупець, в особі _____________, що діє на підставі ______________, з однієї сторони, та ФОП СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, далі – Виконавець, що діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №2 357 000 0000 015115 від 18.03.2020, від 09.08.2019., в подальшому разом іменуються Сторони, уклали цей договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов’язується передати, а Покупець прийняти та сплатити програмне забезпечення.


 1. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


2.1. Вартість програмного забезпечення знаходиться за адресою: http://www.epochta.com.ua/buy/ Постачальник не є платником ПДВ.

2.2. Покупець здійснює попередню оплату товару протягом 5 днів з моменту пред’явлення рахунку Постачальником 100% загальної вартості товару.

3. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ-ПРИЙОМУ ТОВАРУ

3.1. Постачальник надає Покупцеві електронні ключі до програмного забезпечення в повному обсязі протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

3.2. Датою переходу невиняткових прав на придбану копію програмного забезпечення є дата підписання видаткової накладної або акту виконаних робіт.

3.3. Датою сплати вважається день надходження грошових коштів, у повному обсязі на рахунок Постачальника.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань умов даного Договору Сторони несуть відповідальність згідно діючого Законодавства України.

4.2. У випадку прострочення передачі Постачальником програмного забезпечення або ключів Покупцеві Постачальник сплачує Покупцеві на вимогу останнього пеню у розмірі 0,1% від суми передплати за кожен день прострочення.

4.2. Умови цього Договору та угод (протоколів, додатків, звітів і т.п.) до нього є конфіденційними і не підлягають розголошенню.

 1. ОСОБЛИВІ УМОВИ


  1. Постачальник гарантує надання технічної підтримки протягом одного року з моменту передачі невиняткових прав на програмне забезпечення Покупцеві.

  2. Рекомендований термін використання програмного забезпечення складає 1 (один) рік.

  3. Оновлення до програмного забезпечення є безкоштовними протягом одного календарного року після першої реєстрації програмного забезпечення наданим електронним ключем.


6. ФОРС-МАЖОР


6.1. За настання обставин непереборної сили, таких як війна, блокада, пожежа, повінь, стихійні лиха, валютні обмеження та інші заходи Уряду і федеральних органів виконавчої влади Росії, строки виконання робіт і/або проведення платежів зсуваються відповідно до часу, протягом якого будуть діяти ці обставини або їх наслідки.

6.2. Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов’язань, повинна інформувати іншу Сторону про початок та завершення обставин форс-мажору, додавши до повідомлення довідку відповідного державного органу.

6.3. Якщо обставини непереборної сили триватимуть більше трьох місяців, тоді кожна Сторона має право відмовитися від подальшого виконання своїх зобов’язань, на які поширюються обставини форс-мажору, за додатковою угодою або іншому документу, що діє в рамках даного договору, і, у цьому випадку жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.


7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


7.1. У випадку виникнення розбіжностей Сторони будуть вирішувати їх шляхом переговорів.

7.2. Не вирішені Сторонами спори та розбіжності, що виникають за даним договором або у зв’язку з ним, підлягають розгляду відповідно до діючого законодавства України.

8. Прикінцеві положення

8.1. Даний договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, та набирає чинності з моменту підписання.

8.2. Згідно даного договору Покупець не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без письмової згоди Постачальника.

8.3. Усі зміни та доповнення до даного договору мають юридичну силу, якщо вони письмово оформлені та підписані відповідальними особами з обох Сторін.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН


Постачальник:

Покупець:

 1. ФОП Сидоренко О. С

 2. ІПН 2708203672

 3. Юридична адреса:

08289, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, вулиця Остромирська, будинок 35

Адреса для листування:

 1. а/с 33 г.Чернігів 14000

 2. Банківські реквізити:

 3. IBAN: UA293218420000026001010100230, КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Сидоренко О. С.

 1. ___________ ___________ _________________

 2. М.П.
Директор
_____________________________

М.П.


Покупець _______________ Постачальник ______________